top of page

REGULAMIN SESJI

1. Sesja odbywa się w moim studio w Rosnowie k. Komornik, ul. Sadowa 6 (studio mieści się w głębi posesji w ogrodzie) po wcześniejszym umówieniu daty i godziny. Uprzejmie proszę o zdjęcie obuwia po wejściu do studia. 

2. Rezerwacja terminu sesji wiąże się z wpłatą opłaty rezerwacyjnej w kwocie 50 zł przelewem na konto Mama ZuHa Magdalena Wójciak, 98 1140 2004 0000 3402 7656 4221 w ciągu 3 dni (w tytule przelewu proszę podać datę sesji). Opłata ta jest odejmowana od ceny sesji.

3. W przypadku nie stawienia się na sesję w umówionym terminie bez uprzedzenia opłata rezerwacyjna nie jest zwracana.

4. Płatność za sesję dokonywana jest w dniu jej realizacji - gotówką lub przelewem na konto.

5. Jest możliwość dokupienia dodatkowych ujęć w cenie 45 zł/zdjęcie i innych produktów zgodnie z cennikiem. 

6. Zdjęcia z sesji po selekcji przesyłam do wyboru przez platformę Mafelo i Zalamo, gdzie po zalogowaniu możecie dokonać wyboru. System działa jak sklep internetowy - po dokonaniu wyboru należy sfinalizować transakcję. Zdjęcia do wyboru otrzymacie w ciągu 7 dni roboczych od dnia sesji, a gotowe obrobione zdjęcia w ciągu 21 dni roboczych od dnia wyboru ujęć.

7. Przesłane do wyboru zdjęcia są nieedytowane. Edytuję i przekazuję tylko zdjęcia wybrane przez Klientów. Nie przekazuję zdjęć surowych i nieopłaconych.

8. Gotowe edytowane zdjęcia elektroniczne przekazuję w formie elektronicznej poprzez platformę Mafelo i Zalamo, skąd zdjęcia możecie zapisać na swoim nośniku. Odbitki czekać będą do odbioru w studio lub będą przesłane kurierem DHL (koszt wysyłki to 20 zł).

9. Podczas sesji wykonuję tylko jednej rodziny (rodzice+dzieci). Udział innych osób w sesji jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu warunków. Koszt sesji może ulec zmianie.

10. Do sesji podchodzimy ze spokojem i cierpliwością - nie spieszymy się, nie ponaglamy, gdyż ma to wpływ na komfort dziecka. O tym czy sesja jest skończona decyduje fotograf Jeśli chcecie skrócić czas sesji może mieć to wpływ na ilość zdjęć do wyboru, nie  wpływa to jednak na zmniejszenie pakietu czy ceny.

11. Przychodząc na sesję oświadczacie, że znacie moją stylistykę zdjęć i obróbki i akceptujecie ją.

12. Podczas sesji nie używamy swoich aparatów i nie robimy zdjęć telefonem.

13. Za bezpieczeństwo dzieci oraz ewentualne szkody odpowiadają rodzice. 

14. Przy zaobserwowaniu u kogokolwiek z uczestników sesji zdjęciowej jakichkolwiek objawów przeziębienia czy innej choroby zastrzegam sobie możliwość niezrealizowania sesji zdjęciowej w danym dniu.

15. Vouchery - termin ważności zakupionych voucherów to 6 miesięcy. Przedłużenie ważności terminu vouchera jest możliwe w wyjątkowych przypadkach. Voucher nie podlega zwrotowi, wymianie na gotówkę. Istnieje możliwość zmiany zakupionej sesji na inną wybraną przez Klienta o tej samej wartości lub wartości wyższej po wpłacie różnicy jego wartości.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie do 14 dni  od zawarcia umowy.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje Usług, Klient może składać przy pomocy poczty elektronicznej na adres magdalena@wojciak.com.pl.

 2. Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Reklamacja musi zawierać dane Klienta umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:

 4. osoby składającej reklamację, jako Klienta;

 5. usługę, której reklamacja dotyczy;

 6. zarzuty Klienta co do wskazanej usługi;

 7. okoliczności uzasadniające reklamację;

 8. ewentualne żądanie Klienta związane ze złożoną reklamację.

 9. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

 10. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 11. O decyzji Usługodawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

 

COVID-19 - dodatkowe informacje

 

Ze względu na ograniczenia przez pandemię informuję, że studio jest posprzątane i zdezynfekowane po każdym Kliencie, używane akcesoria i ubranka są prane i dezynfekowane środkami bakteriobójczymi. Wszystkich uczestników sesji proszę zaraz po wejściu o zdezynfekowanie rąk (do dyspozycji są odpowiednie środki).

 

Drodzy Klienci: nawet przy najmniejszych objawach chorobowych u dziecka lub członka rodziny (przeziębienie, jelitówka, złe samopoczucie itp.) bardzo proszę o kontakt nawet w dniu sesji - zdjęcia przełożymy na inny dogodny termin.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:

Mama ZuHa Magdalena Wójciak

ul. Sadowa 6

62-052 Rosnowo

NIP: 4990486480

 

Mama ZuHa Magdalena Wójciak staje się administratorem danych osobowych przekazanych bezpośrednio przez klienta. Jest to co najmniej imię nazwisko oraz adres email.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja Umowy o świadczenie usługi wykonania sesji fotograficznej, do której wykonanie dane osobowe Klienta są niezbędne. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.

 

Państwa dane przetwarzane są w następujących celach:

 

1. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu.

 

2. wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków.

 

3. Jako Administrator mam prawo korzystać z usług podwykonawców (laboratoria wykonujące na zlecenie produkty fotograficzne tj. albumy, odbitki, fotoobrazy, fotoboardy, fotodeski,  itp., program do wyboru zdjęć), z którymi zostaną zawarte odpowiednie umowy.

 

4. Dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną, przez portale społecznościowe  Instagram/ Facebook lub telefoniczną odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne

 

5. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

 

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją sesji będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zlecenia po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.

 

7. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych oraz publikacja zdjęć objęte oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 

a. przetwarzane zgodnie z prawem,

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i

niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich

są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,

których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

8.Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych

odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnienie osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

1. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu sesji firmy Mama ZuHa Magdalena Wójciak, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

3. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

bottom of page